Na omzwervingen in Moes geland en stilaan met belangstelling rondgekeken kwam spontaan deze pagina tot stand.
De locatie van ons weerstation doet ons vermoeden dat we precies in het middelpunt van de wereld gesitueerd zijn en over deze belangrijke plaats willen we rapporteren. Voorlopig gaan we ons beperken tot alles wat tussen de Bootdijkstraat en de Schelde zit. Of ook wat ruwweg langs het tracé van de Koning Albertdijk te ontdekken valt.

Verder kan men lezen over de Bootdijkstraat, geschiedens, overstromingen, wielen & dijken, Sigmaplan, recreatie

Ik ben geen Moeseneir, ik kom van Oilsjt, zelfs nog wat verder van Oiltert. Dus moeten jullie mij onnauwkerigheden vergeven en er liefst op wijzen, welkom op den Buutdijk 80 of met een meelken: Meteomoes - ons moe heeft mij Willem genoemd.

Koning Albert's dijk heeft zes doorgangen (een slop in den Albeirdijk), de afbeeldingen starten langs Driegoten tot Kastel. Er is ook nog een slop in de Bellemansdijk naar Baasrodeveer en één aan de Baasrodeveerstraat. Op of naast de dijk liggen eiken balken klaar om de gleuven te dichten (behalve waar ze spoorloos zijn), de muren zijn wel in slechte staat en de gleuven niet onderhouden, sommige balken rot op de kop ...
Wie van de rechteroever komt moet het veer nemen - we starten in het noorden, van Tielrode-Temse over de Durme, van Weert-Bornem langs het veer van Driegoten, verder afdalend het veer van Mariekerke, het veer uit Sint-Amands en als laatste veer te Baasrode.
Deze reeks foto's plaatsen we bovenaan omdat het de poorten zijn tot het gebied waar het meest te ontdekken valt. Op andere pagina's geven we voornamelijk informatie voor de wandelaar maar ook tips voor fietsers, mountenbikers en voor wie zich te paard wil verplaatsen. Verder kan men gebruik maken van vier veerdiensten om langs de Schelde binnen te komen.
Luidruchtige grond- en luchtmachienes allerhande kunnen misschien hun hartje elders ophalen, met dank!

Alles is hier bovendien gratis, de tolhuizen zijn verdwenen en de veerdiensten worden betaald door de gemeenschap.

kaart Moes
Bewerkte overzichtskaart van Google maps.

Wat lezen we hier en daar over Moerzeke?

De vroegere gemeente Moerzeke met het gehucht Kastel werd door de fusie opgenomen bij de gemeente Hamme, het telde een 4600 inwoners. Met haar oppervlakte van 1675 hectare ligt de deelgemeente op de linkeroever van de Schelde, die hier een grote bocht beschrijft. Wat de naam Moerzeke betreft leest men in latijnse oorkonden van 1072 Murceke of van 1125 Mueka en in 1156 Murceka. De naam zou komen van het gallo-romeinse ‘Mauriciacum’ dat betekent ‘goed of villa van Mauriscius’ (dus niet van moer of moeras), op een kaart van 1825 lezen we bijvoorbeeld Moerscke. Wie er alles wil over weten verwijzen we naar de geschiedenis pagina.

De 100 meter brede Scheldestroom scheidt de deelgemeente van de gemeenten Weert, Bornem, Mariekerke, Sint-Amands en Baasrode met Vlassenbroek terwijl Grembergen slechts door een waterloop ‘de Vliet’ gescheiden is.
Van de 22 kilometer omtrek van de vroegere gemeente Moerzeke, werden er 20,7 kilometer gevormd door water.

Ons gebied dat we situeren tussen de Bootdijkstraat en de Schelde, van Driegoten tot Kastel is voor een derde recreatie, een derde natuurgebied en een derde landbouw en woongebied, er is geen doorgaand verkeer. De volledige oppervlakte staat gekenmerkt op het gewestplan als landschappelijk waardevol gebied. De buurgemeenten zijn slechts per veer voor voetgangers en fietsers bereikbaar en vanaf de Bootdijk kan men naar Moerzeke dorp en de Nieuwe Baan (N41) richting Dendermonde, Hamme en Sint-Niklaas. Recent is er een vierde element bijgekomen, door het Sigmaplan worden Grote en Kleine Wal en Zwijn drie gecontroleerde en gekoppelde overstromingsgebieden en Groot Schoor wordt ontpolderd. Dit zal in de toekomst een heel ander landschap brengen in dit gebied.

kaart Moes
Kaart met het gewestplan.

De bodem bestaat voor het grootste gedeelte uit polders gevormd door aanslibbing van de Schelde. Deze landen maakten vroeger deel uit van de stroombedding doch door het aanvoeren van steeds meer slib werden ze omgevormd tot moerassen. Later werden ze door indijkingen aan de getijdenwerking onttrokken.
Het niveau bevindt zich over het algemeen op ongeveer één meter onder de zeespiegel, uitzondering echter voor het dorpscentrum en het noord-westen waar men van 2 tot 5,3 meter hoogte noteert, evenals het centrum van Kastel dat gelegen is op een hoogte van 2 tot 4 meter.

We zullen het hier niet zozeer hebben over de twee woonkernen maar meer over de natuur. Zo is het 54 hectare groot domein ‘De Roggeman’, een oude Schelde-arm, een paradijs voor hengelaars en wandelaars.
Met zijn polders en dijken bezit Moerzeke over een schat aan natuurschoon en de hiermee gepaard gaande rust, die tot nog toe geen massa toeristen lokt. Men vindt er beschermde natuur en plaats voor recreatie, wandelen - fietsen of vissen of wie belangstelling heeft in de historie van het eeuwenlange gevecht tussen mens en natuurelementen. Het volledige gebied werd gewonnen op het water dat af en toe pogingen doet om het verloren terrein te heroveren. De verhalen en de sporen hiervan hebben het karakter van de streek en de bewoners gevormd.

Verder kan men lezen over de Bootdijkstraat, geschiedens, overstromingen, wielen & dijken, Sigmaplan, recreatie.